1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 pkt, w tym:

a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej- maksymalnie 100 pkt

b) punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki oraz inne osiągnięcia- maksymalnie 80 pkt.

Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z w/w przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się zasady opisane w dziale przeliczanie ocen.

2. Aby zostać przyjętym do szkoły należy posiadać zachowanie wyższe niż naganne.

3. Dodatkowo w przypadku rekrutacji do szkół kończących się maturą - Liceum i Technikum - ilość punktów nie powinna być niższa niż 80.