ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE

NA ROK SZKOLNY 2021/22

Opis sposobu składania podań w systemie elktronicznego naboru

 • §1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  (Dz. U. z 2017 r poz.610) ustala się Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

 • §2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. kontaktów z Biurem Pracy;
 4. decyzji organu prowadzącego.
 • §3
 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).
 • §4
 1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są szkół podstawowych.
 2. ZS nr 2 w Łańcucie prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej. 

 

 • §5

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

 • §6
 1. Do szkół przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.
 • §7

Ppunkty w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskuje się z sumowania punktów za:

Absolwent szkoły podstawowej

1.         Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów

2.         Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

•          maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego obowiązkowego przedmiotu w zależności od typu szkoły):

LO – geografia

Technikum i Branżowa szkoła - fizyka

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt .

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :

a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35

b) matematyki - mnoży się przez 0,35

c)języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3

5. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r

d).osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

 • §8

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

 

 • §9

W roku szkolnym 2021/22 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie prowadzi nabór do:

1.Liceum Ogólnokształcącego:

a/ klasa mundurowa (wojskowa, strażacka, policyjna), klasa wojskowa certyfikowana przez MON, realizująca Pilotażowy Program wspierania klas mundurowych

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia

2.Technikum:

a/ technik mechatronik

przedmioty rozszerzone: matematyka

b/ technik mechanik 

przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka

c/ technik informatyk

przedmioty rozszerzone: matematyka

d/ technik elektronik

przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

e/ technik mechanik lotniczy – klasa pod patronatem firmy EME AERO, realizowany program nauczania ustalony we współpracy z pracodawcą

przedmioty rozszerzone: j.angielski

 • §10

Do podania do szkoły należy dołączyć:

1.W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

2.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.

4.Dwie fotografie legitymacyjne.

 • §11

  Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: 

Poniższe terminy wynikają z rozporządzenia MEN

1. od 17 maja do 21 czerwca 2021r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

2. od 25 czerwca – do 14 lipca 2021r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

3. 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. od 23 do 30 lipca 2021r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.(dotyczy technikum)

5.  2 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 • §12

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego