1. Od 27 stycznia do 27 lutego 2022r zajęcia lekcyjne będą prowadzone za pomocą metod i technik pracy na odległość
2. Zajęcia prowadzimy według obecnego planu lekcji.
3. Lekcje zdalne trwają 30 minut i będą odbywać według następującego harmonogramu:
Lekcja 1. 7.30 - 8.00
Lekcja 2. 8.10 - 8.40
Lekcja 3. 8.50 - 9.20
Lekcja 4. 9.30 - 10.00
Lekcja 5. 10.10 - 10.40
Lekcja 6. 11.00 - 11.30
Lekcja 7. 11.40 - 12.10
Lekcja 8. 12.20 - 12.50
Lekcja 9. 13.00 - 13.30
Lekcja 10. 13.40 - 14.10
4. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams.  Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
5. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Kamera i mikrofon muszą być uruchomione, jeżeli tak poleci nauczyciel.  
6. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
7. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
8. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
rozwiązywanie testów, quizów 
odpowiedź ustną 
zadania domowe 
wszelkie formy aktywności  
inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 
Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 
Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 
9. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów.